Eiendomsmegler

PRODUKTDETALJER

ISBN: 978 82 592 0500 1 (heftet)
Redaktører: Thorunn Falkanger og Paul Henning Fjeldheim
3. utgave 2017.
155 sider.
Pris: Kr. 175 inkl. mva.

Selges i de fleste bokhandler som fører pensumbøker til eiendomsmeglerstudiet.
Kan også bestilles fraktfritt direkte til post@forcusforlag.no mot forskuddsbetaling til konto nr. nr. 9041 25 33800. Oppgi navn og adresse i meldingsfeltet.

Forskriftsamling for Eiendomsmeglerstudiet

Lovteksten må i de fleste tilfeller være til stede i det juridiske arbeidet. Loven suppleres ofte av forskrifter som er vedtatt med hjemmel i lov. Svært mange lover gir forvaltningen hjemmel til å utferdige forskrifter. For eiendomsmeglere er det mange forskrifter som kommer til anvendelse.

Denne samlingen omfatter eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund inntatt.

Forskriftssamlingen omfatter teksten til de mest sentrale forskrifter som anvendes i en eiendomsmeglers hverdag og som det henvises til i pensum for eiendomsmeglerstudentene. Forskriftene gjengis i sin helhet, slik at enkeltbestemmelsene kan sees i en større sammenheng. På nettsiden www.focusforlag.no vil det være tilgjengelig en kontinuerlig oppdatering av lover innenfor forskriftssamlingens emneområder med henvisning til Norsk Lovtidende hvor teksten kan finnes. Her kan også finnes oppdatert forskriftstekst.

Oversikt over kapitlene

Lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73
Prop. 158 L 2016–2017) Forslag til lov om endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)
Forskrift om dokumentavgift
Forskrift om tvangssalg ved medhjelper
Forskrift om tinglysing
Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord
Forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling
Forskrift om eiendomsmegling
Forskrift om tomtefeste m.m.
Forskrift om risikostyring og internkontroll
Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker
Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret
Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)
Forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften)
Forskrift til skatteloven - FOR-1999-11-19-1158 FSFIN
FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift FOR 1999 11 19 1158.
Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradrags poster mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fast- settingen for 2016. FOR-2016-11-15-1328.
Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2017
Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund